Данък данъци Данъчно облагане консултант Съветник Експерт Съвет Услуги Консултации България Български ЕС Приход Корпоративен ДДС Акцизи Корпоративна група Декларация Декларации Дружество Международно Двойно Договори Спогодба Избягване Ревизия Жалба Процесуално представителство Органи Ревизионен акт възстановяване Връщане прихващане Физическо лице Юридическо Задължение Преглед Дю Дилиджънс Процедура регистрация Прилагане Обучение Бизнес Управленски Пряк Косвен Лични Местни Такси Начисления Плащане Разходи Разноски Чуждестранни Закон законодателство Трансферно Ценообразуване Постоянни Място на стопанска дейност Дребно Едро Телекомуникации Мини Горива Системи Професионален Приход Работещ Случай Риск Свързани Лица Авансов Становище Адвокат Юрист Социално Осигуряване Осигуровки Проверка инспектор индустрия изготвяне подаване праг Практика Водещ Решение Препоръки Европейски предприятие

Данък данъци Данъчно облагане консултант Съветник Експерт Съвет Услуги Консултации България Български ЕС Приход Корпоративен ДДС Акцизи Корпоративна група Декларация Декларации Дружество Международно Двойно Договори Спогодба Избягване Ревизия Жалба Процесуално представителство Органи Ревизионен акт възстановяване Връщане прихващане Физическо лице Юридическо Задължение Преглед Дю Дилиджънс Процедура регистрация Прилагане Обучение Бизнес Управленски Пряк Косвен Лични Местни Такси Начисления Плащане Разходи Разноски Чуждестранни Закон законодателство Трансферно Ценообразуване Постоянни Място на стопанска дейност Дребно Едро Телекомуникации Мини Горива Системи Професионален Приход Работещ Случай Риск Свързани Лица Авансов Становище Адвокат Юрист Социално Осигуряване Осигуровки Проверка инспектор индустрия изготвяне подаване праг Практика Водещ Решение Препоръки Европейски предприятие
en ru

Услуги

Обхватът на данъчните услуги, които TaxPrim предлага, е стандартен. Различни са обаче начинът, по който работим и ползата за нашите клиенти от услугите, които им предоставяме. 


Практически решения и съвети в областта на преките и косвените данъци – корпоративен данък, данъци при източника върху доходите на чуждестранни лица, данъци върху разходите, ДДС, акцизи, данъци върху доходите на физическите лица, местни данъци и такси;

Международно данъчно облагане, прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, съвети относно изискванията за трансферно ценообразуване между свързани лица;

Консултации във връзка със социалното и здравно осигуряване;

Съвети при въвеждане и използване на интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и фискални устройства в търговски обекти;

Изготвяне и преглед на данъчни и осигурителни декларации на юридически и физически лица, както и на друга данъчна и търговска документация;

Аналитични прегледи на практиката на клиентите по прилагането на данъчните закони;

Данъчни диагностични прегледи (Tax due diligence);

Съдействие при данъчни ревизии и проверки, представителство пред органите на НАП за решаване на конкретни въпроси от практиката;

Обжалване на ревизионни актове и други актове, издавани от органите по приходите; Процесуално представителство по данъчни дела пред съдилищата;

Провеждане на обучения по въпроси, свързани с прилагането на данъчните закони.