Услуги

Данъци

ДДС

Съвети във връзка с облагането с ДДС на стопанската ви дейност. Пълно съдействие по различни ДДС въпроси. Водене на отчетност за ДДС цели

Вижте още

Корпоративен данък

Планиране и структуриране при облагането на печалбите. Съвети за признатите и непризнати разходи. Изготвяне на декларации

Вижте още

Международно облагане

Трансферно ценообразуване. Място на стопанска дейност. Данък при източника. Прилагане на СИДДО. Сливания и придобивания

Вижте още

Данъчни производства

Съдействие при данъчни ревизии, проверки и други данъчни производства, извършвани от местните органи по приходите

Вижте още

Обжалване

Изготвяне на авторски жалби след задълбочено проучване на относимата съдебна и данъчна практика. Съдебни производства

Вижте още

Лични данъци

Данъци върху доходите на ФЛ. Осигуряване. Имуществени данъци и такси. Изготвяне на данъчни декларации на ФЛ и имуществени декларации

Вижте още

Правни услуги

Правни становища

Консултации в областта на договорното/облигационно, вещно и финансово право. Търговско-правни документи. Правна структура на бизнеса

Вижте още

Юридически лица

Учредяване, преобразуване и прекратяване на юридически лица. Изготвяне на дружествена и вътрешнофирмена документация

Вижте още

Съдебни дела

Търговски, административни и граждански процеси. Арбитражни, изпълнителни, обезпечителни, охранителни и нотариални производства

Вижте още

Институции

Съдействие в администравни, регулаторни и надзорни производства. Издаване на разрешения и лицензи. Регистрации

Вижте още

Съответствие

Съответствие със законовите изисквания, приложими за вашия бизнес. Защита на личните данни. Мерки срещу изпирането на пари

Вижте още

Трудово право

Консултации и изготвяне на документи относно трудови правоотношения. Съдействие за спазване на задълженията ви като работодател

Вижте още